Privacybeleid

Privacyverklaring Oude Deuren Cup

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de stichting Oude Deuren Cup (hierna: “Oude Deuren Cup”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor de Oude Deuren Cup is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De Oude Deuren Cup spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze de Oude Deuren Cup uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
In het kader van de inschrijving voor deelname aan de Oude Deuren Cup en de verkoop van merchandise verwerkt de Oude Deuren Cup uw persoonsgegevens.

De Oude Deuren Cup verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Rekeningnummer

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
De Oude Deuren Cup kan niet bestaan zonder sponsoren. Daarom kan de Oude Deuren Cup uw persoonsgegevens – nadat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven bij inschrijving – verstrekken aan haar sponsoren. Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de verkoop van merchandise kunnen worden verstrekt aan sponsoren van het evenement.

De Oude Deuren Cup maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft de Oude Deuren Cup verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Bewaartermijn
De Oude Deuren Cup waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
De Oude Deuren Cup heeft maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens de Oude Deuren Cup betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. De Oude Deuren Cup vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door de Oude Deuren Cup over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft in beginsel het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien de Oude Deuren Cup deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de Oude Deuren Cup de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u in beginsel recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door de Oude Deuren Cup over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Oude Deuren Cup. Bij een dergelijk verzoek zal de Oude Deuren Cup de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van de Oude Deuren Cup, kunt u dit melden bij de Oude Deuren Cup zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt contact opnemen met de Oude Deuren Cup via het onderstaande adres:

Stichting Oude Deuren Cup
p.a. Ankrot 90
7523 LE  ENSCHEDE
info@oudedeurencup.nl