Specificaties ANBI Status

De Oude Deuren Cup heeft een culturele ANBI status. Dat betekent dat wij een publicatieverplichting hebben. Dat doen natuurlijk graag. Zo weet je wie we zijn en wat we doen.

ANBI status – Publicatieverplichting

Welke informatie moet er op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 minimaal gepubliceerd worden door een ANBI? Dit zijn de volgende gegevens:

 

Gegevens

Gegevens Oude Deuren Cup betreffende ANBI Status:

Stichting Oude Deuren Cup
RSIN 859925262
KvK 74499335

Adresgegevens:
Ankrot 90
7523 LE ENSCHEDE
info@oudedeurencup.nl

Bestuur:
Voorzitter – P.J.C. Zendman
Secretaris – R. Huve
Penningmeester – S.T. Otter

 

Beleidsplan en achtergrond(en)

Inleiding
De stichting Oude Deuren Cup heeft ten doel het stimuleren van het gedachtengoed van plankzeilers en het conserveren en restaureren van surfmateriaal, documentatie en alles wat in de jaren ’70 en ’80 behoorde tot de lifestyle van de plankzeilers.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van exposities, wedstrijden/regatta’s , het verzamelen van historisch materiaal en het organiseren van bijeenkomsten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting zal minstens één maal per jaar een wedstrijd organiseren. Op gezette tijden, doch tenminste twee maal per jaar zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd, waar de leden materiaal kunnen bekijken en ervaringen kunnen uitwisselen. De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk overdag aan het water plaatsvinden en zijn kosteloos toegankelijk voor publiek.

De eerste jaren zal de Stichting vooral energie en tijd steken in het verzamelen van historisch materiaal en het organiseren van de “Oude Deuren Cup” (verder te noemen ODC). De ODC zal voor het eerst plaatsvinden op 1 september 2019 op het Rutbeek te Enschede. Op deze recreatieplas werden in de jaren ’70 en ’80 ook veelvuldig wedstrijden georganiseerd door de Rutbeek Surfivors. Deze recreatieplas zal de thuisbasis zijn voor de Stichting.

Omdat de oudere surfplanken toch bij veel mensen uit de gratie zijn, is het vooralsnog niet lastig om oud materiaal te verzamelen. De Stichting streeft er naar de materialen “om niet” te verkrijgen, danwel tegen een kleine vergoeding. Het ligt in de lijn der verwachting dat de verzamelde materiaal op of nabij het Rutbeek worden opgeslagen, zodat geïnteresseerden gebruik kunnen maken van de materialen.

De Stichting bedient zich enkel van vrijwilligers en zal voor de benodigde middelen aangewezen zijn op donaties, o.a. voor het organiseren van de jaarlijkse ODC. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vier personen. Daarnaast zijn er vrijwilligers in meerdere of mindere mate actief voor de Stichting.

Planning / Termijnen
De meeste organisaties schrijven een beleidsplan voor de komende 3 jaar. Hierin wordt de doelstelling vertaald in werkdoelen. Kleinere organisaties volstaan veelal met een korte termijn beleidsplan van een jaar. Dit houdt in dat er een jaarplan/werkplan wordt opgesteld met een jaarbegroting. De activiteiten voor het aankomende jaar worden eenvoudig beschreven.

Planning
Januari-Augustus: Verzamelen van historisch materiaal.
Januari-Juni: Informeren geïnteresseerden om bijdrage te leveren in de vorm van hulp bij evenementen, verzamelen materiaal, etc.
Maart-April: Website inrichten t.b.v. wedstrijd op 1 september
April-Augustus: Organiseren wedstrijd ODC op het Rutbeek

Begroting
Algemeen stichting: € 250,00
ODC: € 3.500,00

Missie, visie en strategie
Missie: Het conserveren van de plankzeilsport uit de jaren ’70 en ’80.
Visie: Het laten voortleven van de plankzeilsport zoals we deze kennen uit vroeger tijden en toegankelijk maken voor zowel oude planzeilers als mensen die deze tijd niet mee hebben gemaakt.
Strategie: Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen waaronder de ODC op 1 september 2019.

Huidige situatie en activiteiten
Het idee is ontstaan bij Peter Zendman, de huidige voorzitter van de Stichting in november 2018. De stichting is vervolgens na enkele voorbereidende bijeenkomsten opgericht in April 2019. Vooralsnog zijn de bestuursleden en vrijwilligers vooral druk doende het evenement ODC 2019 te organiseren en historisch materiaal te verzamelen.

Op 1 september 2019 zal de eerste ODC plaatsvinden. Dit zal een jaarlijks terugkerend evenement worden. Hiervoor worden naast sponsoren donateurs geworven. Deelnemers betalen een (geringe) bijdrage ter dekking van een deel van de kosten, De sponsoren zullen in ruil voor uitgebreide naamsvermelding materialen leveren (barter) of een bijdrage overmaken naar de Stichting. Donateurs kunnen een bedrag overmaken. Hier zal géén in geld waardeerbare tegenprestatie tegenover staan. Het werven van sponsoren en donateurs wordt gedaan door het bestuur, die hiervoor vrijwilligers inschakelt.

Organisatie
Naam: Stichting Oude Deuren Cup
Voorzitter: Peter Zendman
Secretaris: Ronald Hüve
Penningmeester: Sicco Otter
Algemeen bestuurslid: Ron Cohen
Kvk: 74499335
RSIN nummer: 859925262
ANBI: nnb
Bankrekeningnummer: NL02 BUNQ 2035 025 982
Postadres: Ankrot 90, 7523 LE Enschede
Homepage: http://oudedeurencup.nl
Email: info@oudedeurencup.nl

Bestuur
Het (dagelijks) bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen.
Voorzitter: Peter Zendman
Secretaris: Ronald Hüve
Penningmeester: Sicco Otter
Het bestuur vervult haar taak onbezoldigd, net als alle vrijwilligers.

Werknemers
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Financiën
De stichting werkt met een jaarlijkse begroting om het evenement ODC te kunnen organiseren. Eventuele extra donaties zullen gebruikt worden voor de aanschaf van historisch materiaal, tenzij het bestuur anders beslist, doch nimmer ten goede komen aan (rechts-)personen of verenigingen die geen soortgelijke missie hebben.

Het werven van gelden
Gelden worden door bestuursleden en vrijwilligers geworven, veelal vanuit een persoonlijk contact, of belangstelling voor de missie en visie van de Stichting. Daarnaast kan eenieder een donatie doen op bankrekening NL02 BUNQ 2035 025 982 t.n.v. Stichting Oude Deuren Cup.
De bijdragen worden met name besteed aan het verwerven van historisch surfmateriaal, dat door de Stichting aan eenieder ter beschikking wordt gesteld om te gebruiken en organisatie van de jaarlijkse ODC.

Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting streeft geen vermogen na. Eventuele overschotten in een jaar zullen een volgend jaar worden besteed aan materiaal of organisatie van een evenement.

 

 

Je wilt een donatie doen?

Sponsoren